THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA UBND PHƯỜNG QUỐC TỬ GIÁM

Đồng chí: Lê Ngọc Tú

Chức vụ: Chủ tịch UBND PHƯỜNG QUỐC TỬ GIÁM

Điện thoại: 0912.075.086

Email: lengoctu_dongda@hanoi.gov.vn